Om att gå i terapi

De flesta som söker psykoterapi känner att någonting i deras liv inte är som det ska. Ofta handlar det om plötsliga förändringar som är svåra att greppa, eller ”bara” en molande känsla av obehag.

Att man upplever ett psykiskt lidande kan bero på en mängd olika saker. Du kanske känner dig nedstämd, eller att du inte längre styr ditt liv så som du skulle vilja. Många som går i terapi har upplevt sorg eller problem i relationer. Det kan handla om separationer eller andra personliga kriser.

Vad är terapi?

Att gå i terapi handlar om att först utforska det problem du har. Det är viktigt att acceptera den aktuella situationen, först när vi ser problemet klart kan vi söka möjliga förändringsvägar. Terapin handlar om både yttre och inre verklighet, eftersom de oftast är en spegling av varandra. Samtalen rör sig på flera plan, men med fokus på dig och ditt förhållningssätt till verkligheten.

Vad är psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk psykoterapi fokuserar mycket på känslorna eftersom de avspeglar grundläggande behov i livet. Det betyder inte att vi negligerar tankar, föreställningar och beteenden, de ingår också i den mänskliga repertoaren.

Vi ser din nuvarande livssituation mot bakgrund av dina tidigare erfarenheter, eftersom våra livsmönster skapas tidigt. Insikt om dessa är en viktig del av terapin. Vi arbetar därför med att medvetandegöra dina känslor inför det du upplever som konfliktfyllt.